PRAVILA ZASEBNOSTI

Ta dokument je namenjen predstavitvi informacij v zvezi z obdelavami osebnih podatkov posameznikov, katerih osebne podatke obdeluje družba Automatic servis d.o.o., Verovškova ulica 60E, 1000 Ljubljana, MŠ 5520002000 (v nadaljevanju: družba). V kolikor vaše osebne podatke družba obdeluje, najdete potrebne informacije glede obdelave vaših osebnih podatkov tukaj (v nadaljevanju: Pravila zasebnosti).

Zasebnost podatkov ima poseben pomen za družbo, vsled česar se družba zavezuje, da bo obdelovala vaše osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 163/2022, v nadaljevanju ZVOP-2) ter z njimi sprejetimi temeljnimi načeli varstva osebnih podatkov. V ta namen ima družba sprejetih več internih aktov in dokumentov v zvezi s tem (kot na primer Pravilnik o obdelavi in varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o izvajanju videonadzora ter Politiko informacijske varnosti).

V kolikor želite uporabljati nekatere storitve naše družbe, na primer našo spletno stran, je obdelava osebnih podatkov nujna. V tem primeru ste v smislu določb o varstvu osebnih podatkov zadevna stranka oziroma zadevni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki (v nadaljevanju: posameznik).

S temi Pravili zasebnosti želimo posameznikom zagotoviti informacije o vrsti, obsegu in namenih obdelav osebnih podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in obdelujemo. Poleg tega imajo posamezniki določene pravice v zvezi z našo obdelavo njihovih osebnih podatkov in jih tukaj tudi pojasnjujemo.

Vrste osebnih podatkov, nameni obdelav, roki obdelav in druge informacije so v teh Pravilih zasebnosti navedene primeroma oz. neizključno.

 1. Izrazi in definicije

Izrazi in opredelitve, ki so uporabljeni v teh Pravilih zasebnosti, sledijo definicijam Splošne uredbe in upoštevnega Zakona o varstvu osebnih podatkov.

V nadaljevanju izraz obdelava pomeni tako zbiranje, uporabo, dostop, pridobivanje in posredovanje.

 1. Kontakt

Upravljavec v smislu Splošne uredbe in ZVOP-2 je:

Automatic servis d.o.o.
Verovškova ulica 60e
1000 Ljubljana

E-mail: info@automaticservis.si
Tel.: 01 511 35 50

Spletna stran: https://www.automaticservis.si/

Predstavnik upravljavca je vsakokratni direktor družbe, razviden na javno dostopnih straneh AJPES.

Posameznik nas lahko kadarkoli kontaktira glede vseh vprašanj in predlogov v zvezi z varstvom osebnih podatkov na info@automaticservis.si ali po pošti na zgoraj navedeni naslov.

Če nas posameznik kontaktira preko kontaktnega obrazca na spletni strani ali preko e-pošte, te prostovoljno zagotovljene informacije shranimo za obdelavo povpraševanja, kot tudi za primer naknadnih vprašanj. Nadaljnje osebne podatke hranimo in uporabljamo samo, če posameznik v to privoli ali če imamo za to drugo pravno podlago.

V okviru veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov in tehničnih zmogljivosti, po najboljših zmožnostih skrbimo za varnost osebnih podatkov posameznikov. Za varstvo vaših osebnih podatkov vzdržujemo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki jih nenehno prilagajamo glede na razvoj tehnologije. Ne glede na navedeno pa ne moremo preprečiti, da je razpoložljivost v določenih trenutkih lahko motena ali prekinjena. Strežniki, ki jih uporabljamo, so redno in natančno varovani.

 1. Katere vaše osebne podatke zbiramo?

Zaradi namenov in na podlagah, obrazloženih v nadaljevanju lahko zbiramo in uporabljamo sledeče vaše osebne podatke:

 • identifikacijski podatki (ime in priimek, EMŠO, davčna številka ter kontaktni podatki – naslov, telefonska številka, e-mail, delovno mesto);
 • podatki o izobrazbi, zaposlitvi, poklicu, dodatna znanja in delovne izkušnje, življenjepis;
 • podatki o oddani oz. sprejeti reklamaciji ter naročilu (vsebina in čas oddaje/sprejema);
 • podatki o uporabi spletne strani (IP naslov, datum zadnje prijave, naziv mobilnega aparata, različico operacijskega sistema aparata ali brskalnika, čas trajanja obiska, pogostost obiskov, seznam obiskanih strani, sled premikanja, seznam zadnjih obiskov, podatek o tem, katere e-novice preberete);
 • fotografija;
 • videoposnetek posameznika, datum in čas nastanka posnetka, koda alarmnega sistema,

Družba ne obdeluje posebne vrste osebnih podatkov.

 1. Kako pridobimo in uporabljamo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke lahko pridobimo neposredno od vas, na primer:

 • ko nas kontaktirate – povpraševanje po e-mailu ali telefonu ali preko spletne strani oziroma z njeno uporabo;
 • ob obisku naše spletne strani, ob prijavi na naše e-novice oziroma ko pustite svoje osebne podatke pri prenosu katerega od naših priročnikov ali podobnih vsebin;
 • ko se prijavite na prosto delovno mesto oziroma nam pošljete ponudbo za zaposlitev;
 • ko nam izročite poslovno vizitko, posredujete podatke na sestanku;
 • ko se evidentirate v našo evidenco obiskovalcev;
 • pri sklenitvi in izvajanju pogodbe o naročilu našega blaga in dostavi le-tega ter v zvezi z izvajanjem našega poslovanja (distribucije blaga) na trgu;
 • pri oddaji reklamacij.

Prav tako lahko pridobimo vaše osebne podatke tudi od družb, za katere opravljate delo oziroma nastopate v njihovi sferi in so z nami v pogodbenem odnosu oziroma kontaktu. Lahko ste z nami v pogodbenem odnosu tudi sami kot fizična oseba ali samostojni podjetnik.

Vaše osebne podatke lahko pridobimo od naših pogodbenikov, npr. klicnega centra, ki za nas opravlja te storitve.

Osebne podatke lahko pridobimo tudi iz določenih javno dostopnih virov, vključno (a ne omejeno na) iz javnih spletnih podatkovnih baz, poslovnih imenikov, medijskih publikacij, socialnih medijev, spletnih strani in drugih javno dostopnih virov in/ali organov na podlagi ustrezne pravne podlage.

Območje okoli naših poslovnih stavb je pod videonadzorom zaradi zagotovitve varnosti ljudi in premoženja. To območje je ustrezno označeno. Na ta način zbiramo podatke naših obiskovalcev (videoposnetek posameznika, datum posnetka, čas (trajanje) posnetka), ki se hranijo omejeno dolgo obdobje in so dostopni samo pooblaščenim osebam. Več v Pravilniku o izvajanju videonadzora, ki je dostopen pri direktorju posamezne poslovne enote in v službi za kadrovsko administracijo.

 1. Uporaba osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo vse pridobljene podatke uporabljali izključno za lastne potrebe oziroma kot opisano v teh pravilih in jih ne bomo posredovali tretjim osebam, razen če nam to nalaga predpis.

Vaše osebne podatke uporabljajo naši zaposleni oziroma osebe, ki opravljajo za nas delo, v okviru svojih delovnih zadolžitev in pooblastil, pri čemer jih veže obveznost varovanja osebnih podatkov kot zaupnih.

 1. Zunanji izvajalci storitev

Za izpolnjevanje naših pogodbenih in zakonskih obveznosti sodelujemo tudi z izbranimi zunanjimi izvajalci storitev (računovodski servis, zunanja strokovna služba za varnost pri delu, medicina dela, IT storitve vzdrževanja, hrambe,…).

Posredovanje podatkov drugim uporabnikom

Vaše osebne podatke smo na podlagi zakonskih določil lahko dolžni na zahtevo posredovati drugim prejemnikom, ki imajo zakonsko podlago za takšno zahtevo. To so predvsem državni organi (kot npr. davčni organi, sodišča, policija,…) in drugi nosilci javnih pooblastil.

Vaše podatke lahko posredujemo tudi našim odvetnikom, notranjim in zunanjim revizorjem in davčnim ter drugim svetovalcem za izvajanje njihovih storitev v skladu s sklenjeno pogodbo z nami.

Osebni podatki se posredujejo drugim fizičnim ali pravnim osebam ali osebam javnega sektorja samo na podlagi zahteve iz prvega odstavka 41. člena ZVOP-2 iz katere izhaja veljavna pravna podlaga za pridobitev podatkov in utemeljenost zahteve, razen če zakon določa drugače.

Iznos v tretje države

Družba lahko vaše osebne podatke svojim zunanjim izvajalcem storitev iznaša tudi v tretje države (npr. pri uporabi storitev Google Analytics in AdWords), pri čemer je v tem primeru poskrbljeno za ustrezno raven zaščite osebnih podatkov, bodisi na podlagi zavezujočih poslovnih pravil (Binding Corporate Rules), standardnih pogodbenih klavzul, ščita zasebnosti, bodisi da je za posamezno državo in/ali prenos z odločbo ustreznega organa ugotovljena ustrezna raven zaščite osebnih podatkov.

 1. Nameni, za katere zbiramo vaše osebne podatke in posledice, če se osebni podatki ne zagotovijo

Vaše osebne podatke obdelujemo zaradi izvajanja naše poslovne dejavnosti oskrbe s prodajnimi avtomati in pospeševanja prodaje lastnih izdelkov, za vzdrževanje dobrih poslovnih odnosov. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo zaradi obveščanja o novostih s področja naših izdelkov, našega poslovanja oziroma tržišča naših izdelkov in storitev na sploh.

Te podatke potrebujemo iz zgoraj navedenih razlogov in brez njih naših pogodbenih razmerij oziroma poslovanja ni mogoče izvajati oziroma je to lahko bistveno oteženo ali manj kvalitetno in/ali strokovno. Brez obdelovanja vaših osebnih podatkov vas na primer tudi ne moremo povabiti na naše morebitne dogodke, vam omogočiti udeležbe na njih oziroma v drugih morebitnih promocijskih akcijah. Obdelava vaših osebnih podatkov je lahko tudi pogoj za nudenje določenih aktivnosti/ugodnosti z naše strani vam.

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi v povezavi z ostalim našim poslovanjem, kot na primer z našimi dobavitelji in izvajalci storitev (npr. računovodstvo, IT).

Vaše osebne podatke obdelujemo z namenom izterjave naših zahtevkov.

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo z vidika varovanja oseb in premoženja (npr. v primeru videonadzora). O prostorih, kjer se izvaja videonadzor, ste ustrezno obveščeni.

Obdelava osebnih podatkov za drug namen kot za tistega, za katerega so bili zbrani je dopustna, če je to v skladu z določbami iz četrtega odstavka 6. člena Splošne uredbe. Kadar gre za nadaljnjo obdelavo, ki se izvaja zaradi zakonske obveznosti, mora tako obdelavo določati zakon.

Kadar se nenamerno zberejo osebni podatki, za katere je očitno, da niso potrebni za konkretno obdelavo, se izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja, drugače nepovratno uničijo ali vrnejo posamezniku, na katerega se nanašajo, ali upravljavcu ali obdelovalcu, ki jih je poslal.

 1. Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za pred-pogodbene in pogodbene namene je sklenitev in izvajanje dogovorov o poslovnem sodelovanju, pogodb o naročilu našega blaga in storitev.

Osebne podatke obdelujemo tudi zaradi varstva naših neposrednih zakonitih interesov ali interesov tretjih oseb. Te obdelave so na primer potrebne:

 • iz pravnih razlogov (npr. uveljavljanje odprtih terjatev);
 • iz poslovnih razlogov (npr. ukrepi v primeru kršitev pogodbe);
 • iz varnostnih razlogov (npr. preprečevanje ogrožanja celovitosti, izvirnosti, dostopnosti ali zaupnosti podatkov);
 • za zagotavljanje informacijske varnosti in delovanje informacijskih sistemov.

Prav tako vaše osebne podatke obdelujemo za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti (gl. zgoraj Posredovanje podatkov drugim uporabnikom).

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, če nam jih posredujete prostovoljno.

 1. Izbris podatkov in trajanje hrambe

Osebni podatki se hranijo do poteka rokov, določenih v zakonodaji upoštevaje posamezen namen obdelave. Roki so lahko glede na vrsto osebnega podatka in namen dolgi nekaj dni, mesecev ter tudi 5 let in več.

Osebne podatke, ki jih zbiramo na podlagi vaše privolitve, hranimo najkrajše možno obdobje, dokler obstaja namen za njihovo zbiranje oziroma do preklica privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Določeni podatki se hranijo tudi iz razloga dokazovanja skladnosti z vašimi zahtevami (gl. razdelek Vaše pravice v zvezi z obdelavami osebnih podatkov).

Po preteku roka hranjenja se osebni podatki izbrišejo, uničijo ali anonimizirajo, oziroma se izvede drug postopek, ki onemogoča identifikacijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zlasti omejevanje dostopa do njih, njihovo blokiranje ali arhiviranje, razen če zakon ali drug akt ne določa drugače.

 1. Informacije v zvezi z uporabo naše spletne strani

10.1. Piškotki

Na spletni strani boste zasledili tudi termin »Piškotki«, o katerem se lahko podrobneje seznanite na povezavi Obvestila o piškotkih, ki so sestavni del teh Pravil zasebnosti. Piškotki so tekstovni podatki, ki se shranjujejo preko ali s strani brskalnika IT sistema posameznika. Če uporabnik obišče našo spletno stran, se lahko piškotek shrani v njegov operacijski sistem. Ta piškotek vsebuje karakteristična zaporedja simbolov, ki omogočajo eksplicitno prepoznavo brskalnika ob vnovičnih obiskih spletne strani. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

10.2. Povezave/preusmeritve na spletne strani tretjih oseb

V skladu z upoštevno zakonodajo smo kot ponudniki vsebin odgovorni za lastne vsebine, ki jih zagotavljamo za uporabo.

Te lastne vsebine je treba ločiti od navzkrižnih referenc (povezav) do tujih vsebin, ki jih zagotavljajo drugi ponudniki.

Za vsebino spletnih strani tretjih ne odgovarjamo.

10.3. E-novice

Od uporabnikov, ki se prijavijo na naše e-novice, zbiramo podatke o njihovem e-poštnem naslovu, pri prenosu vsebin pa še podatke o imenu in priimku ter o zaposlitvi. Prav tako zbiramo podatke o tem, katere e-novice preberejo ter, če s klikom na njih obiščejo našo spletno stran, katere obiske opravijo na njej. Na podlagi teh podatkov lahko izboljšamo naše e-novice, prav tako pa lahko uporabnike, ki izkažejo interese za posamezne storitve ali novosti, neposredno kontaktiramo.

Pojasnjujemo, da remarketing pogostim obiskovalcem spletne strani ter analize uspešnosti naših e-novic izvajamo na podlagi zakonitega interesa. Pri tem zasledujemo naše zakonite interese, in sicer osebam, ki skozi obiskovanje naših spletnih strani oziroma branje naših e-novic očitno kažejo zanimanje za naše storitve, ponuditi individualizirane in prepričljive tržne ponudbe za najem naših storitev.

Vsak uporabnik ima pravico, da kadarkoli od nas pisno zahteva odjavo prejemanja obvestil na svoj e-poštni naslov, oziroma lahko to odjavo izvrši s klikom na ustrezno povezavo v vsaki posamezni e-novici.

10.4. Google AdWords

Naša spletna stran ima integriran Google AdWords.

Namen Google AdWords je oglaševanje naše spletne strani preko prikazovanja relevantnih zanimivih oglasov na spletnih straneh tretjih družb in med rezultati Googlovega brskalnika in s prikazovanjem oglaševanja tretjih družb na naši spletni strani. Operativna družba storitev Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Kalifornija, ZDA.

Posameznik ima možnost, da ugovarja Googlovemu oglaševanju. Za ta namen  mora posameznik obiskati povezavo https://adssettings.google.com/ preko kateregakoli internetnega brskalnika, ki ga uporablja in tam nastaviti želene nastavitve.

Dodatne informacije in veljavni Googlovi predpisi o varstvu podatkov se nahajajo na: https://policies.google.com/privacy?hl=sl&gl=si.

10.5. Google Analytics

Na našo spletno stran smo integrirali komponento Google Analytics (s funkcijo anonimizacije).

Google Analytics je storitev spletne analitike, s pomočjo katere od obiskovalcev spletne strani zbiramo podatke o tem, katere strani na naši spletni strani obiskujete, kako pogosto, koliko časa se tam zadržite ter podobno. Na podlagi teh podatkov lahko vidimo, koliko obiskovalcev obiskuje naše spletne strani, kateri deli spletne strani jih najbolj zanimajo, ali imajo pri obisku kakšne težave, oziroma jim lahko, če jih naša spletna stran zelo zanima, poskušamo pri siceršnjem obiskovanju spletne strani prikazati naše oglase (t.i. remarketing).

Operativna družba storitev Google Analytics-komponenta je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Kalifornija, ZDA.

Dodatne informacije in veljavni Googlovi predpisi o varstvu podatkov se nahajajo na: https://policies.google.com/privacy?hl=sl%20in%20na:%20https://www.google.si/analytics/terms/us.html.

 1. Vaše pravice v zvezi z obdelavami osebnih podatkov

Dostop do vaših osebnih podatkov

Pravico imate od nas dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, kateri in pravico dostopa do teh podatkov, informacije o namenu obdelave, uporabnikih, rokih hrambe in ostale informacije, ki jih vsebujejo te Informacije.

Pravica do popravka

Pravico imate, da popravimo morebitne netočne podatke v zvezi z vami.

Pravica zahtevati izbris podatkov

V primeru, da obdelava osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi, le-to lahko kadarkoli pisno prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi take privolitve pred njenim preklicem.

Pravico imate zahtevati izbris podatkov, če:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • so bili osebni podatki obdelani nezakonito;
 • je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali slovenskim pravom.

Pravica do izbrisa je omejena v primeru, da je obdelava osebnih podatkov potrebna, kot določa člen 17 Splošne uredbe.

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo v skladu z določili 18. člena Splošne uredbe.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da svoje osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, prejmete v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in pravico imate, da te podatke posredujemo drugemu upravljavcu osebnih podatkov, skladno z vašimi zahtevami, v mejah in pod pogoji, ki jih določa zakonodaja (če temelji obdelava osebnih podatkov na privolitvi ali pogodbi in, če se osebni podatki obdelujejo avtomatizirano in, če je to tehnično izvedljivo).

Pravica do ugovora

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na zakonitem interesu, kot pojasnjeno zgoraj. Take vaše osebne podatke bomo prenehali obdelovati, razen če dokažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do prijave pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije

Družba zagotavlja, da vaše osebne podatke obdeluje v vseh pogledih zakonito in v skladu s predpisi. Če ne glede na to menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti zahtevo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, s katero zahteva nadzor zakonitosti obdelave svojih osebnih podatkov, lahko pa v njej predlaga tudi potrebno ukrepanje v primeru ugotovljenih kršitev, tako da se doseže vzpostavitev zakonitega stanja pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije(IP RS), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 230 97 30, Faks: 01 230 97 78, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

Navodila in obrazec za prijavo kršitev najdete na spletni strani IP RS: https://www.ip-rs.si/.

Obdelujemo lahko vaše osebne podatke tudi za namene in v rokih, kot je potrebno, da dokažemo izpolnitev svojih obveznosti zaradi uveljavljanja pravic posameznika iz tega razdelka in/ali izpolnitve drugih zakonskih obveznosti.

Preklic privolitve

Kadar temelji obdelava osebnih podatkov na vaši privolitvi, imate kadarkoli pravico pisno preklicati dano privolitev na e-naslov info@automaticservis.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi take privolitve pred vašim preklicem.

Pravice posameznikov se lahko omejijo v skladu z 18. členom ZVOP-2 in v skladu z 23. členom Splošne uredbe.

Posamezniki naj svoje zahtevke naslovijo na info@automaticservis.si. Vsak končni uporabnik, ki prejme morebiten zahtevek posameznika, ga mora takoj posredovati na  info@automaticservis.si.

Posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, bomo posredovali informacije in sporočila v čim bolj točni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter v jasnem in preprostem jeziku, če to posameznik zahteva. Zahtevek posameznika se rešuje po postopku in rokih, predpisanih s Splošno uredbo in ZVOP-2.

Pri obravnavi zahtevka posameznika iz 15. do 22. člena Splošne uredbe in drugih zahtevkov posameznika s področja varstva osebnih podatkov, dostopa do osebnih podatkov, njihovega pridobivanja in obdelave, posameznika seznanimo z odločitvijo in, če je to predmet zahteve, z osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, v roku, določenem s Splošno uredbo. Če posameznik to zahteva, ga lahko z osebnimi podatki seznanimo tudi ustno.

Odločitev vsebuje razloge in informacijo o pravici do pritožbe pri nadzornem organu v roku 15 dni od seznanitve z odločitvijo po določbah točke f) prvega odstavka 15. člena Splošne uredbe. Odločitev ima obliko uradnega zaznamka, ki se pošlje posamezniku na način, ki omogoča seznanitev z odločitvijo in dokazovanje njenega prejema.

 1. Veljavnost, spremembe in dopolnitve teh Pravil o zasebnosti

Ta Pravila zasebnosti se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo, pri čemer vedno velja zadnja veljavna verzija, kar je razvidno iz datuma sprejetja zadnje veljavne verzije.

Vsakokrat veljavna verzija teh Pravil zasebnosti je objavljena na tej spletni strani.

Ta Pravila o zasebnosti so veljavna od 16.3.2023 dalje.

Automatic servis d.o.o.
Verovškova ulica 60e
1000 Ljubljana